Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities

De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en Scatch. Gebruikmaking van de diensten en/of producten van Scatch veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en/of van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Scatch met opdrachtgever of derde aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3 Medewerker/werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Scatch, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.4 Opdracht: de overeenkomst (van opdracht) waarbij Scatch zich jegens een opdrachtgever of derde verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

1.5 Offerte: het vrijblijvende aanbod door Scatch aan opdrachtgever of derde gedaan;

1.6 Opdrachtgever/derde(n): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Scatch de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/verlening van diensten of andersoortige werkzaamheden;

1.7 Opdrachtnemer: Scatch nadat zij de overeenkomst heeft aanvaard. Alle overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Scatch, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever of derde de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

1.8 Partijen: Scatch en opdrachtgever of derde gezamenlijk;

1.9 Werkzaamheden: alle door Scatch ten behoeve van opdrachtgever of derde uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Scatch zijn aanvaard alsmede de werkzaamheden overeengekomen in de overeenkomst tussen Scatch en opdrachtgever of derde alsmede alle daaruit voor Scatch voortvloeiende werkzaamheden;

1.10 Diensten: Alle aan opdrachtgever of derde te leveren of geleverde producten en diensten van Scatch, onder andere bestaande uit ontwikkeling of te ontwikkelen concepten (schetsen) en ontwerpen, alsmede adviserende werkzaamheden op het gebied van design, drukwerk en ontwikkeling van websites, games en applicaties;

1.11 Dagen: alle kalenderdagen;

1.12 Overmacht: elke van de wil van Scatch onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Scatch of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Scatch niet kan worden gevraagd;

1.13 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.14 Scatch : Scatch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61622958.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Scatch ter zake van het gebruik van haar diensten, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Scatch zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever of derde, alsmede op alle daaruit voor Scatch voortvloeiende werkzaamheden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot ontwikkeling of te ontwikkelen concepten (schetsen) en ontwerpen, alsmede adviserende werkzaamheden op het gebied van design, drukwerk en ontwikkeling van websites, games en applicaties.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging.

Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor een opdrachtgever of derde ook op andere overeenkomsten tussen Scatch en een opdrachtgever of derde van toepassing zijn.

2.3 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de overeenkomst en/of opdracht bevestiging opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.5 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van een opdrachtgever of derde wordt door Scatch uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Scatch gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van het contract en/of de overeenkomst

3.1 Een opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst tussen Scatch en opdrachtgever of derde komt tot stand op het moment dat opdrachtgever of derde akkoord gaat met een offerte van Scatch.

3.2 Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen overeenkomst wordt gesloten en/of geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Wanneer opdrachtgever of derde eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Scatch wenst te verstrekken, dient opdrachtgever of derde Scatch onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

3.4 Een opdracht is slechts geldig indien akkoord is gegeven op de bevestiging van de opdracht door Scatch of indien de opdracht onderdeel is van de overeenkomst met Scatch.

3.5 Alle opdrachten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Scatch gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4: Opdrachtgever

4.1 Van opdrachtgever of derde wordt een redelijke medewerking verwacht tot het uitvoeren van de via Scatch gesloten overeenkomst. Indien gevraagd zal opdrachtgever of derde Scatch onder andere aanvullende gegevens verstrekken met betrekking tot de af te sluiten of afgesloten overeenkomst.

4.2 Aanvragen voor dienstverlening via Scatch worden geacht gedaan te worden door daartoe (statutair) bevoegde personen / vertegenwoordigers van de rechtspersoon.

4.3 Schade aan Scatch of aan de met Scatch samenwerkende partijen, voorkomend uit onder andere het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, oneigenlijk gebruik of het wetens van te voren niet kunnen nakomen van een contractuele verplichting, kan op opdrachtgever of derde worden verhaald.

Artikel 5: Annulering/wijziging van de opdracht

5.1 Scatch behoudt zich het recht voor opdrachten of overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren en/of weigeren.

5.2 Annulering of wijziging van de overeenkomst door een opdrachtgever of derde geeft Scatch recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 6: Prijzen

6.1 Overeengekomen prijzen zijn exclusief reiskosten en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Scatch heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Scatch zal een opdrachtgever of derde schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

6.3 Scatch is gerechtigd om – indien Scatch dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan een opdrachtgever of derde zullen worden doorberekend.

Artikel 7: Meerwerk

7.1 Scatch is gerechtigd een redelijke hoeveelheid meerwerk in rekening te brengen bij opdrachtgever of derde.

7.2 Indien Scatch een (mondelinge) opdracht ontvangt van opdrachtgever of derde aangaande werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, en opdrachtgever of derde heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd, althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag Scatch er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever of derde is geschied tegen de door Scatch gehanteerde prijzen en tarieven.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1 De betalingstermijn voor facturen van Scatch bedraagt 14 dagen.

8.2 Facturatie van een project vindt als volgt plaats: 30% van het totaalbedrag dient voor aanvang van de werkzaamheden door Scatch door de opdrachtgever of derde betaald te worden. Tussentijds (na oplevering eerste ruwe versie) dient de opdrachtgever of derde 30% van het totaalbedrag te betalen. Voorafgaand aan de oplevering (van de uiteindelijke versie) dient de opdrachtgever of derde de laatste 40% te voldoen. Scatch levert het eindproduct niet voordat het totaalbedrag volledig is voldaan door de opdrachtgever of derde.

8.3 Opdrachtgever of derde doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Voorts zal opdrachtgever of derde van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Scatch in verzuim en gebreke zijn indien een opdrachtgever of derde surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.

8.4 De op de bank-/giroafschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

8.5 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Scatch op opdrachtgever of derde beschouwd.

8.6 Indien opdrachtgever of derde niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn betaalt, is een opdrachtgever of derde door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.7 In alle gevallen waarin een opdrachtgever of derde jegens Scatch in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:

  1. Scatch is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen;
  2. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is opdrachtgever of derde vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Scatch rente verschuldigd, te berekenen naar een rentevoet van 5% bovenop de wettelijke rente ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar.
  3. Opdrachtgever of derde is aan Scatch verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever of derde verschuldigd zodra Scatch voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 40,-.

8.8 Het staat Scatch vrij opdrachten vooruit te laten voldoen door opdrachtgever of derde.

Artikel 9: Levering van diensten

9.1 De levering van diensten kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van Scatch. Waar hieronder wordt gesproken van levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering.

9.2 Iedere levering door Scatch geschiedt onder eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever of derde al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst verplicht is.

9.3 Vanaf de datum dat de opdrachtgever of derde de opdracht heeft verstrekt aan Scatch geldt een termijn van 3 maanden waarbinnen de diensten opgeleverd zullen worden. Afwijking hiervan is slechts mogelijk per schriftelijke afspraak tussen Scatch en opdrachtgever of derde.

9.10 Termijnen zijn afhankelijk van de situatie. Scatch stelt alles in werking om alle diensten zo spoedig mogelijk af te ronden.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Indien Scatch door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Scatch tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens opdrachtgever of derde is gehouden.

10.2 Een niet aan Scatch toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

10.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Scatch, noch opdrachtgever of derde de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Scatch tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Scatch jegens opdrachtgever of derde tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid.

11.2 Partijen zijn niet gerechtigd gegevens die door de andere partij ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1Het uitvoeren van de opdracht en/of de overeenkomst door Scatch houdt niet in de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Scatch die bij Scatch rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten van Scatch die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de werkzaamheden behoren toe aan Scatch. Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen.

12.2 Opdrachtgever of derde verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de opdrachtgever of derde is uitgesloten. Een aan opdrachtgever of derde toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

12.3 Scatch blijft onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten, bevoegd om het betreffende product en/of de betreffende dienst voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken. Opdrachtgever of derde erkent het recht van Scatch om het product en/of de dienst op te nemen in promotiemateriaal, waaronder begrepen de portfolio van Scatch.

12.4 Indien opdrachtgever of derde in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Scatch gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van het product en/of de dienst tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

12.5 Opdrachtgever of derde is verplicht om de naam van Scatch op de werken te vermelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Het de opdrachtgever of derde niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Scatch openbaar te maken of te verveelvoudigen. Nimmer mag opdrachtgever of derde het werk aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Scatch.

13.2 Klachten over diensten/producten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

13.3 Opdrachtgever of derde dient klachten ter zake de geleverde diensten/producten schriftelijk aan Scatch mede te delen binnen 5 dagen nadat opdrachtgever of derde het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven.

13.4 Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder recht van opdrachtgever of derde jegens Scatch, betrekking hebbend op de mededeling dat de dienst/het product niet aan de overeenkomst en/of opdracht voldoet, indien:

– de hiervoor gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;

– opdrachtgever of derde geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

– opdrachtgever of derde zelf of een derde wijzigingen heeft aangebracht na de acceptatie van de levering van de diensten/of het product;

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaringen

14.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Scatch alle redelijkerwijs van Scatch te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Scatch is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever of derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Scatch kenbaar behoorde te zijn.

14.2 Scatch is niet aansprakelijk voor alle door een opdrachtgever of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Scatch dan wel door Scatch ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

14.3 Indien Scatch, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Scatch voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst of twee maal het factuurbedrag van het totaal van de afgelopen 3 maanden, zulks te allen tijde met een maximum van €1.500,-.

14.4 Opdrachtgever of derde is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Scatch heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

14.5 Opdrachtgever of derde vrijwaart Scatch tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Scatch krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

14.6 Opdrachtgever of derde vrijwaart Scatch van alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden (gepretendeerde) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door opdrachtgever of derde aangeleverd materiaal van welke aard dan ook. Partijen zullen elkaar onverwijld en volledig informeren over dergelijke aanspraken van derden.

14.7 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Scatch berust bij opdrachtgever of derde. Opdrachtgever of derde aanvaardt deze bewijslast.

14.8 Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever of derde verantwoordelijk voor het op een juiste manier opgeven en administratief verwerken van het gebruik van rechten dragend beeld, geluid en/of tekst.

14.9 Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever of derde verantwoordelijk voor het afdragen van de wettelijk bepaalde vergoedingen op rechten dragend beeld, geluid en/of tekst.

14.10 Scatch is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan door opdrachtgever of derde geleverd materiaal tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Scatch.

Artikel 15: Ontbinding en annulering van de overeenkomst

15.1 In alle gevallen waarin Scatch met een schriftelijke verklaring een overeenkomst en/of een opdracht met opdrachtgever of derde ontbindt, is opdrachtgever of derde verplicht Scatch alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door Scatch geleverde stukken en/of producten aan Scatch te retourneren.

De zaken blijven voor risico van opdrachtgever of derde totdat Scatch deze heeft ontvangen en goedgekeurd.

Artikel 16: Aanpassingen aan het Product/de dienst

16.1 Binnen elke overeenkomst en/of opdracht is er een revisiemoment waarbij eventuele aanpassingen of herstelwerkzaamheden worden doorgevoerd. De uren hiervoor worden vooraf meegenomen in de offerte van Scatch . Aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden bedragen maximaal 20% van het totale aantal uren. Eventuele extra werkzaamheden (meer dan 20% van het totaal aantal uren) vallen niet onder deze ingecalculeerde werkzaamheden en worden doorberekend als meerwerk met een uurtarief van €75,- ex. BTW.

16.2 Opdrachtgever of derde is gerechtigd direct na de vooroplevering van het product en/of de dienst aan Scatch eenmalig om wijziging van het product en/of de dienst te verzoeken uit hoofde van het revisiemoment.

Dit verzoek dient in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen aan van Scatch over te worden gebracht. Indien dit verzoek naar het oordeel van van Scatch redelijk en terecht is, zal van Scatch de gewenste wijziging kosteloos doorvoeren. Indien binnen deze termijn geen melding plaatsvindt, dan wordt opdrachtgever of derde geacht met het product en/of de dienst in te stemmen en vervalt ieder recht op kosteloze wijziging.

16.3 Overige gewenste aanpassingen kunnen op verzoek worden uitgevoerd tegen de op dat moment geldende tarieven van van Scatch.

Artikel 17: Opschortingsrecht

17.1 Indien opdrachtgever of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Scatch gesloten overeenkomst en/of opdracht alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever of derde wordt opdrachtgever of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Scatch het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst en/of de opdracht op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. Ingeval Scatch de uitvoering van de overeenkomst en/of de opdracht opschort dan wel de overeenkomst en/of de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op een opdrachtgever of derde dadelijk en ineens opeisbaar.

17.2 Opdrachtgever of derde is gehouden Scatch onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 18.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan opdrachtgever of derde zijn verplichtingen jegens Scatch niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie dat voor Scatch van belang is.

Artikel 18: Elektronische communicatie

18.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen Scatch en opdrachtgever of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

18.2 Scatch en opdrachtgever of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

18.3 Zowel Scatch als opdrachtgever of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

18.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 19: Bewijs

19.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Scatch gesloten overeenkomst en/of opdracht zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van Scatch beslissend.

19.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen opdrachtgever of derde en Scatch de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 20: Bewaarneming

20.1 Scatch bewaard haar diensten en/of producten tot 30 dagen na opleveringsdatum. Na deze termijn worden alle bestanden onherroepelijk verwijderd en is het niet meer mogelijk deze bestanden en welke vorm dan ook op te leveren aan de opdrachtgever of derde.

Artikel 21: Overige bepalingen

21.1 Indien Scatch op locatie van opdrachtgever of derde werkzaamheden verricht, draagt opdrachtgever of derde zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever of derde dient er voor zorg te dragen dat Scatch in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Scatch noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst en/of de opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

21.2 Opdrachtgever of derde zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij opdrachtgever of derde, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever of derde, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of de opdracht of enige verlenging daarvan en gedurende de 24 maanden daarna.

21.3 Indien Scatch haar onderneming in een andere rechtsvorm onderbrengt of sprake is van een fusie met een ander bedrijf blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeengekomen overeenkomsten en/of opdrachten.

Artikel 22: Toepasselijk recht

22.1 Op alle met Scatch gesloten overeenkomsten of opdrachten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 Bij enig geschil ten gevolge van een overeenkomst en/of een opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Artikel 23: Wijziging

23.1 Scatch is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Scatch zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 24: Inwerkingtreding

24.1 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 18-04-2016.

Artikel 25: Reparatieclausule nietigheden

25.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

25.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

25.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Als freelance grafisch vormgever & illustrator help ik je graag om jouw merk te vangen in unieke en memorabele beelden die je bedrijf meerwaarde garanderen.

T: 06 384 173 39